Beskrivelse af 1 - 3 år Lav

Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger), som investerer i stats- og realkreditobligationer denomineret i danske kroner eller Euro med lav varighed. Der kan i mindre udstrækning også investeres i erhvervsobligationer, dog maksimalt 20%, og pengemarkedsindskud via den/de pågældende UCITS (investeringsforeninger). Endelig kan der investeres direkte i obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt af Forvalter. Ved sådan direkte investering i disse aktiver skal den samlede eksponering i puljen overholde de til enhver tid gældende regler om anbringelse af midler og likviditet m.v., herunder instrumentregler og spredningsregler, i den gældende lovgivning for UCITS (investeringsforeninger m.v.), og overholde de til enhver tid gældende regler for anbringelse af opsparingen for puljer i den gældende Puljebekendtgørelse. Puljen investeres ud fra en indeksstrategi, hvor der investeres efter et sammensat indeks som består af korte stats- og realkreditobligationer. Dette indebærer at porteføljesammensætningen foretages, så den svarer til det pågældende sammensatte indeks med mulighed for afvigelser, som vil blive foretaget for at optimere afkastet i forhold til markedet. Puljen forventes at have en stabil lav renterisiko med en varighed på maksimalt 3 år og deraf følgende lave kursudsving.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Korte Obligationer

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: