Beskrivelse af 1 - 3 år Mellem

Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger), som investerer i stats-og realkreditobligationer denomineret i danske kroner eller Euro med mellemlang til lang løbetid. Der kan i mindre udstrækning også investeres i erhvervsobligationer, dog maksimalt 20%, og pengemarkedsindskud via den/de pågældende UCITS (investeringsforeninger). Endelig kan der investeres direkte i obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt af Forvalter. Ved sådan direkte investering i disse aktiver skal den samlede eksponering i puljen overholde de til enhver tid gældende regler om anbringelse af midler og likviditet m.v., herunder instrumentregler og spredningsregler, i den gældende lovgivning for UCITS (investeringsforeninger m.v.), og overholde de til enhver tid gældende regler for anbringelse af opsparingen for puljer i den gældende Puljebekendtgørelse. Den overordnede allokering mellem de forskellige obligationssegmenter, herunder statsobligationer, konverterbare obligationer, rentetilpasningsobligationer og variabelt forrentede obligationer, tager udgangspunkt i, hvordan det bedste risiko/afkast-forhold opnås på porteføljeniveau. Puljen forventes at have en stabil høj renterisiko og en varighed på min. 6 år og maksimum 9 år, med deraf følgende relativt større kursudsving end puljen Korte Obligationer.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Obligationer

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: